Blog

KARA avslöjar resultaten av sin utredning av “kötthunds-farmer” på en presskonferens

KARA discloses results of their investigation of ‘meat dog farms’ at press conference in Swedish.

[Gemensam presskonferens] Presskonferensen avslöjar för allmänheten tillståndet för världens enda “kötthunds-uppfödning”.

KARA Press Conf on dog farm survey1

Det här är översättningen av Koreas Djurrättsförespråkare (Korea Animal Rights Advocates, KARA)’s offentliggörande.

Click HERE for KARA’s post.

Sydkorea är det enda landet I världen som föder upp hundar för köttets skull.
-I Sydkorea finns det åtminstone 2,862 kötthunds-uppfödningar, där det föds upp 781,740 hundar, för mänsklig konsumtion.
-Det finns 422 storaskaliga hunduppfödningar med fler än 500 hundar.
-På ett år besiktigas ungefär 3.64 hunduppfödningar (”kötthundar” och sällskapshundar) av lokala myndigheter.
-Det finns ett behov av en enad allmän opinion för en avveckling av ”kötthunds-uppfödning”.

Vid en tidpunkt då 10 miljoner koreaner delar sina hem med sällskapsdjur, slaktas fler än 1 miljon hundar årligen, “på 3000 av världens enda hundköttsfarmer”

Det är ingen överdrift att kalla dessa kötthunds-uppfödningar för “slakthus för sällskapsdjur”.

Denna statistik kan dock vara låg och avelsmiljön samt slaktprocessen för hundarna är oreglerad.

Även om konsumtion av hundkött fortfarande existerar i länder som Kina och Vietnam, är Sydkorea det enda landet med gårdar där hundar föds upp kontinuerligt, och där stora gårdar som hyser mer än 1,000 hundar är verksamma i livsmedelssyfte. Dessa djur är hänvisade till trånga stålnätsburar under hela sitt liv, innan de slaktas och äts.

För att sätta sig in i hur kötthunds-uppfödningarna fungerar, då de verkar i en gråzon utan reglering från myndigheter, begärde Lee Jeong-Mi, företrädare för Justice Party och djurrättsgruppen Korea Animal Rights Advocates (KARA; Im Soon-Lye, ledare) in data från Miljöministeriet för hunduppfödningar; som är skyldiga att lämna in rapporter om hur gödselhanteringingen och anläggningar för denna fungerar samt genomförda analyser.

Baserat på dessa data, genomförde KARA, under 10 månader med start i augusti 2016, fältundersökningar i provområden som innefattade Gyeonggi-do Gimpo och Yeoju, Gangwon-do Wonju, Gyeongsangbuk-do Gimcheon, och inspekterade förutsättningarna för uppfödningen samt hur gödseln hanterades.

Som ett resultat av detta bekräftades att det finns åtminstone 2,862 hunduppfödningar I Sydkorea som är större 60 kvadratmeter och därav är skyldiga att lämna in rapporter om boskapsgödseln och dess hantering.

Minst 781,740 hundar föds upp på dessa hunduppfödningar, med i genomsnitt 273 hundar per uppfödning.

Det totala antalet hunduppfödningar kommer att öka signifikant om de små och mellanstora uppfödningarna, som är mindre än 60 kvadratmeter, samt de uppfödningar som är belägna i bergsområdena och på avlägsna platser, skall räknas in i det totala antalet.

Med hänsyn till de hunduppfödningar som inte är inkluderade i statistiken, är det uppskattningsvis mer än en miljon hundar som dödas årligen för mänsklig konsumtion.

Årligen i vårt land’s djurhem är det 32,000 försvunna eller övergivna djur som inte återförenas med sina familjer, som avlivas eller dör; i genomsnitt 88 hundar per dag. Detta kan jämföras med uppskattningsvis 2,740 hundar som slaktas på hundgårdar varje dag, för mänsklig konsumtion.

Antalet hundar som slaktas för mänsklig konsumtion är 30 gånger högre än det antal hundar som slaktas eller som dör i djurhemmen.

Eftersom det inte finns några licensierade slakthus, som det finns för kor och grisar, slaktas hundarna i huvudsak på de egna gårdarna eller på slakthus som kallas ”workshops” eller ”verkstäder” och säljs sedan som mat.

Fastställandet av antalet hundgårdar; I Gyeonggi-do-provinses finns det överväldigande 744 gårdar, vilket är 26% av nationens’s totala antal hundgårdar, följs av ▲ Gyeongsangbuk-do provinsen (396 gårdar, 13,8%), ▲Chungcheongnam-do provinsen (372 gårdar, 13%) och ▲Jeollanam-do province (197 gårdar, 6.9%).

I Gyeonggi-do är gårdarna koncentrerade till Yeoju, Pocheon, Icheon. I Gyeongsangbuk-do, Gimcheon, Gyeongju, Seongju, Andong, och i Chungcheongbuk-do, Chungju och Eumseong.

Efter en genomgång av det rapporterade antalet hundar som föds upp på dessa gårdar rankas Gyeonggi-do som nummer 1 med överväldigande 221,504 hundar (23,8%), följt av ▲Chungcheongbuk-do (125,052, 16%), ▲Chungcheongnam-do (99,900, 12.8%), ▲Gyeongsangbuk-do (94,434, 12.1%) och ▲Jeollanam-do (63,537, 8.1%).

KARA dog farm survey map_translation

Fördelat på provinser är det genomsnittliga antalet hundar som föds upp i hundgårdar: Chungcheongbuk-do 330, Jeollanam-do 323, Jeollabuk-do 305, Jeju-do 301, Gyeonggi-do 297.7 och Sejong 273.7 samtliga områden ligger högre än det landsomfattande genomsnittet på 273.

Det finns fler än 77 fabriksdrivna hunduppfödningar (2,7%) över hela landet, som föder upp mer än 1,000 hundar vardera.

Med tanke på det faktum att hundarna föds upp fritt på hundgårdarna och antalet rapporterade hundar är inkorrekta så när de hundgårdar som föder upp fler än 500 hundar läggs till beräknas det finnas fler än 422 fabriksuppfödningar av hundar i hela Sydkorea.

Det rapporterade antalet fabriksuppfödningar av hund, med fler än 1,000 hundar är följande ordning: Chungcheongbuk-do (21), Gyeonggi-do (18), Jeollabuk-do (11) and Chungcheongnam-do (10).

Det rapporterade antalet gårdar med fler än 500 hundar var I följande ordning: Gyeonggi-do (139), Chungcheongbuk-do (65), Chungcheongnam-do (49), Gyeongsangbuk-do (45) and Jeollanam-do (43).

De rapporterade stora hundgårdarna, med fler än 500 hundar, svarade för 14,7% av det totala antalet hundgårdar, och antalet hundar på dessa gårdar för 40,5 av totala antalet.

Detta är en fabriks-uppfödning av sällskapsdjur, som inte kan hittas någon annanstans i världen.

Avelsmiljön på hundgårdarna

På samtliga gårdar, hålls hundarna i trånga nätburar som är belägna ovanför marken, där djurens fötter, och valparnas ben, ramlar igenom hålen på stålnätet, som är golv. Urin och avföring droppar också ned igenom dessa hål och samlas på marken nedanför.

Även när temperature överstiger +30 grader Celsius (+86 Fahrenheit), hade ingen av de 20 hundgårdarna vatten i någon av burarna.

Vi såg hundar grymt begränsade av burar trängre än deras kroppslängd, vilket tvingade dem att alltid stå åt ett håll och hindrade dem från att sträcka ut.

I dessa tider, med 10 miljoner sällskapsdjur, och med en acceptans för skydd av djuren, så stärks reglerna för avel och handel med sällskapsdjur med registreringskrav. Ändå försiggår ett omfattande djurplågeri gentemot sällskapsdjur i dessa ”kött”hundsgårdar.

Regeringens hantering av hundgårdar

Åtminstone en miljon hundar föds upp till slakt på dessa “kött”hundsgårdar, men regerings hantering omfattar endast inspektion av hur gödseln hanteras.

Av de 2,862 hundköttgårdarna, rapporterar 2,518 att bortskaffningsmetoderna består av kompostering på gården; 133 gårdar använder sig av offentlig sophantering; 28 gårdar använder sig av jordbruksföreningar och 183 gårdar valde att inte svara.

Kompostering var den vanligaste metoden (99%) man använde sig av för avyttring, men det är troligt att i realiteten lämnades avföringen att torna upp sig under burarna, vilket drar till sig insekter, orsakar stank och sipprar ned i marken.

Som ett exempel så rapporterade en farm i Yeoju att de komposterade gödseln, för att bli av med den. Men KARA’s fältundersökning 2017 visade att gödseln ruttnade, kondenserade och sipprade ned i marken.
Dock blev denna gård inte stämd för överträdelse av Yeoju under 2015 års inspektion.
Det är därför tveksamt huruvida hundgårdarna hanterar gödseln I enlighet med de metoder de rapporterat.

Det totala antalet straffåtgärder för “kött”hundsgårdar var under åren 2010-2016 endast 357 stycken: (① straffåtgärd 135 gånger, ② rapportering 190 gånger, ③ rapportering och straffåtgärd 26 gånger, samt ④ träning 6 gånger).

Under samma tidsperiod var antalet hundgårdar som var tvingade att rapportera angående sina gödselanläggningar, men som inte gjorde detta, 148 stycken.

Det är ett stort gap mellan dessa siffror och avsaknaden av anläggningar för gödselhantering som vi såg i verkligheten.

Under de senaste sju åren har totalt 5,758 inspektioner utförts på de 3,411 hundgårdarna (2,862 kötthundsgårdar, 549 icke-hundköttsgårdar). Det totala antalet överträdelser var 750 (13%).

Detta representerar inspektioner av I genomsnitt 823 inrättningar.

På de stora fabriksuppfödningarna med fler än 1,000 hundar, rapporterades 15 överträdelser under 95 inspektioner, vilket visar att ju större uppfödning, desto fler överträdelser (15,8%).

Särskilt under 2016, nådde antalet överträdelser, för uppfödningar med fler än 1,000 hundar, 47,1% (17 inspektioner, 8 verträdelser).

Since there are total of 226 city/county/district (75 cities, 82 counties, 69 districts) in Korea, it represents that on average annually each city/county/district government inspected only 3.64 dog farms. Therefore, it is not an exaggeration to state that the government’s management of manure treatment facility for dog farms is currently nonexistent.

Behov av en enad allmän opinion för en avveckling av ”kötthunds-uppfödning”.

Spridningen av kötthunds-gårdar, i kombination med att Sydkorea’s regering negligerar frågan, har lett till grundande av fabriksliknande hunduppfödningar. Det har skapat en verklighet där hundar, som inte är annorlunda än våra sällskapsdjur, brutalt dödas med i genomsnitt 2,740 per dag.

Regeringen måste korrekt förstå att tillståndet för hunduppfödningen har försummats och varit utan styrsystem. De måste börja uppfylla sina skyldigheter att skydda djurgenom att skapa djurskydds-inspektioner och börja där problemet är allvarligast.

Eftersom hundar inte är gjorda för mass-uppfödning, är storskalig uppfödning i sig själv ett djurplågeri.

För att skapa ett hållbart samhälle där människor och djur samexisterar, är det nödvändigt att skapa en ny kultur, lämplig för den aktuella era i vilken det finns 10 miljoner husdjur.

Till detta ändamål är det nödvändigt att starta allmänna diskussioner för en avveckling av hundköttsgårdar där djurplågeriet är naturligt.

Utöver denna undersökning över det aktuella tillståndet på hundgårdarna, planerar företrädare Lee Jeong-Mi och KARA att avslöja resultaten av undersökningen av avelsmiljön på dessa hundgårdar under början av juli.

Vi hoppas verkligen att dagens presskonferens blir startpunkten för den allmänna debatten för en avveckling av ”hundköttsgårdar”.

KARA Press Conf on dog farm survey

Juni 2017
Företrädare Jeong-Mi Lee, Korea Animal Rights Advocates (KARA)

Leave a Reply