Blog

[KARA’s pressmeddelande] Miljöministeriet’s försummelse av ansvar för avfallshantering resulterar i att hundkötts-farmerna blir avfallskvarnar för livsmedelsavfall

[KARA Press Release] The Ministry of Environment’s Neglect of Responsibility for Waste Management Results in Dog Meat Farms Becoming Furnaces for Food Wastes in Swedish.

Nedan följer en översättning av Korea Animal Rights Advocates(KARA) pressmeddelande från 11 juli, 2017 from:
Klicka HÄR för pressmeddelande på koreanska.
Klicka HÄR för uppdateringar på koreanska.

Minister of Environment Cho Myung-Rae

  • Miljöministeriets försummelse när det gäller ansvar för avfallshantering resulterar i att hundkötts-farmerna fungerar som avfallskvarnar för livsmedelsavfall.
  • Avfallshantering är en sidoverksamhet för hundkötts-farmerna, som bidrar till att de fortsätter att tjäna pengar trots en minskad efterfrågan på soppa på hundkött (boshintang).
  • På ytan presenterats det som återanvändning av livsmedelsavfall, som djurfoder. I verkligheten har Miljöministeriet använt hundar som ”levande soptunnor”.
  • Livsmedels- och läkemedelsmyndigheten samt Jordbruksdepartementet har båda underlåtit att på plats granska om verksamheten bedrivs i överensstämmelse med Lagen om hälsokontroll för boskapsprodukter samt Lagen om kontroll av boskapsdjurs och fiskars foder. Därigenom har bägge dessa myndigheter agerat försumligt.
  • För att förebygga sjukdomsepidemier måste vi förbjuda utfodring med våta matrester från livsmedelsavfall, till hundar och till fåglar.
  • Moon Jae-In-administrationen måste hålla sina löften om att undersöka hundkötts-farmerna, över hela landet och att skapa förändringar.

Vi har exponerat den smutsiga hemligheten om hur hundkötts-farmerna kunde skapas och verka I Sydkorea. Det enda landet i världen där hundar föds upp på fabriksliknande farmer, där hundratals och ibland tusentals, hundar sköts av 1-2 personer. Enligt Korea Animal Rights Advocates (Chef: Soon-Rye Im; fortsättningsvis benämnt KARA), visade det sig att Miljöministeriet försummade att hantera livsmedelsavfall på rätt sätt genom att tillåta illegala dumpningsplatser. Genom att utnyttja slappheten i Miljöministeriets hantering av livsmedelsavfall, kunde hundkötts-farmerna växa i omfattning med gratis, olagligt, livsmedels- och boskapsavfall.

Lagen om kontroll av boskaps- och fiskfoder säger att innan livsmedelsavfall processas och används som djurfoder måste det transporteras till en auktoriserad återvinnings-anläggning. Där skall det steriliseras samt testas för eventuella föroreningar såsom salmonella och rester av selen. Under 2016 processade 83 sådana anläggningar ungefär 1,1 minjoner ton livsmedelsavfall. Av detta återvanns cirka 37 %, 400,000 ton, som distribuerades till grisfarmer. Dock utfärdade Milköministeriet licenser för hantering av livsmedelsavfall till ägare av hundkötts-farmer som ville samla upp och ta emot livsmedelsavfall, utan att inspektera eller kontrollera dessa anläggningar, för att säkerställa deras följsamhet till gällande lagstiftning och standard. Genom att bevilja obegränsade rättigheter avseende hantering av livsmedelsavfall till hundkötts-farmerna, utan att kontrollera hur de följer Lagen om kontroll av boskapsdjurs och fiskars foder, har regeringen bidragit till ett skenande djurplågeri, hot mot den folkhälsan, klagomål om lukt och skadedjur samt miljöförorening orsakad av sekundära dumpningsplatser.

Ännu allvarligare är graden av vanskötsel när det gäller animaliskt avfall. Befogenhet att hantera animaliskt avfall (vilket måste noggrant återvinnas eller bortskaffas) gavs till hundkötts-farmerna; vilket är som att ge fri entré till epidemier och sjukdomar. Detta är inget annat än ett sammanbrott av det system som ska förebygga smittsamma, zoonotiska sjukdomar (sjukdomar som smittar mellan djur och människa) såsom fågelinfluensan. Svaret från Jordbruksdepartementets sida har varit en skam, med ett förnekande av deras skyldigheter; nästan som ”sop-terror”. Fortfarande omedvetna om allvaret i situationen förbjöd de distributionen av återvunnet blött matavfall till fåglar, inte till hundar.

Trots en signifikant minskning av konsumtion och efterfrågan av hundkötts-soppa och en nedgång i pris på hundar, har hundkötts-farmerna kunnat fortsätta sin verksamhet tack vare det systematiska och illegala stödet från Miljöministeriet.

Som ett resultat av detta; av totalt 33 registrerade avfallshanteringsverksamheter i Gimcheon, i Gyeongsangbuk-do-provinsen, hade 6 farmer okontrollerade sorters boskap medan resterande 27 rapporterade att de drev hundkötts-farm och att de hade för avsikt att använda avfallet till mat åt hundarna.

En av dessa hundkötts-farmer, JeonOO-farmen, rapporterade att de hade 370 hundar och att de samlade livsmedelsavfall från 25 stora dumpningsplatser, inklusive ett universitet, en högskola, ett gymnasium och nio grundskolor. Det är orealistiskt att 370 hundar skulle kunna konsumera denna enorma mängd livsmedelsavfall, vilket får oss att misstänka en sekundär handel, bortskaffande/undanröjande eller en illegal försäljning av detta livsmedelsavfall. Det spekuleras i att det finns enorma pengar att tjäna på att hämta avfall.

I synnerhet det senaste utbrottet av fågelinfluensa, som resulterade i en exempellös masslakt av 40 miljoner höns, som startade på ett slakthus (OO Food Inc.) i Eumseong; Chungcheongbuk-do-provinsen. Av de 22 verksamheterna, som hanterade och samlade in, animaliskt avfall, var det hela 10 stycken som bekräftades vara hundkötts-farmer. Dessa 10 hundkötts-farmer fanns i Goesan, Eumseong, Jincheon, Chungju in Chungcheongbuk-do-provinsen men även så långt bort som Gimpo, i Gyeonggi-do-provinsen. I ett annat fall var det en hundkötts-farm i Naju, Jeollanam-do-provinsen, som hämtade upp stora mängder livsmedelsavfall inte enbart från de slakthus som slaktade ankor i Jeongeup, Jeollabuk-do-provinsen, utan även så långt bort som Paju, Gyenonggi-do-provinsen.

Det sätt som hundkötts-farmer ser på hundar, vilka är kännande varelser och sällskapsdjur, kan hittas i den registrerings- ansökan som Korea Meat Dog Farmers Association lämnade in till Jordbruksdepartementet, för att kunna verka som en juridisk enhet. I ansökan anges de att syftet är att ”återvinna livsmedelsavfall såsom animaliskt avfall och att sköta avfallshantering.”

KARA skrev i sitt svar, “I dessa tider, när boskapsdjur befrias från begränsande burar och bås, och man söker efter en övergång till ekologisk välfärd för djur och lantbruk, så medger Korea Meat Dog Farmers Association att man använder hundar, allmänt accepterade som sällskapsdjur, som levande soptunnor för att hantera livsmedels- och animaliskt avfall, med det enda intresset att maximera sina vinster. ” KARA fortsätter, ”Den grova försummelse som Miljöministeriet, Jordbruksdepartementet och Livsmedels- och läkemedelsmyndigheten gjort sig skyldiga till har has bidragit till tillväxten av storskaliga hundkötts-farmer, vilket resulterat i skapandet av denna organisation som inte visar någon ånger för sina illegalt uppnådda vinster från exploatering, utan stället arrogant hävdar sina egna rättigheter.”

Angående Miljöministeriets försumliga och olagliga tillämpning av avfallshantering, på påpekade Ms. Guk-Hwa Seo (KARA’s expert-advokat) deras olagligheter. ”Enligt principen om återvinning av avfall, så har Miljöministeriet lämnat ifrån sig sitt ansvar att effektivt återanvända livsmedelsavfall till hund-uppfödare, som aldrig skulle klara att uppfylla de krav och den standard som krävs i lagen, vilket gör dem till avfallshanteringsföretag, och genom att använda dessa djur som avfallshanterings-maskiner, har man misslyckats med att övervaka eller reglera någon del av processen av livsamedelsavfallshanteringen såsom vart avfallet distribueras, återvinns till djurmats-status och vilka ingredienser det innehåller.”

KARA fastställde, “ Beroende på Miljöministerinets illegal aktiviteter beträffande avfallshantering, har hundkötts-farmerna kunnat växa till enorma proportioner. De uppgav vidare, ”Omedelbara åtgärder krävs för att rikta in sig på det skenande djurplågeriet, hoten mot folkhälsan, utbrott av smittsamma zoonotiska sjukdomar (som smittar mellan människa och djur) såsom fågelinfluensan, klagomål rörande lukt och skadedjur och miljöförorening från sekundära dumpplatser.”

Kort efter presskonferensen den 11 juli, önskade KARA ett möte med Miljöministeriet, för att hitta lösningar på problemen, och krävde en omedelbar, landsomfattande undersökning rörande distribution av livsmedelsavfall till hundkötts-farmer.

"Meat Dog" farm in Gwangju, South Korea.

"Meat Dog" farm in Gwangju, South Korea.

"Meat Dog" farm in Gwangju, South Korea.

"Meat Dog" farm in Gwangju, South Korea.

Photos: KARA, SaveKoreanDogs.org

Leave a Reply