Blog

KARA onthult op een persconferentie het resultaat van hun onderzoekingen naar de “hondenvlees fokkerijen”

“KARA discloses results of their investigation of ‘meat dog farms’ at press conference” in Dutch.

[ gezamenlijke persconferentie] De persconferentie brengt publiekelijk de huidige situatie aan het licht van wereld’s enige “hondenvlees fokkerijen”.

KARA Press Conf on dog farm survey1

Dit is een vertaling van Korea Animal Rights Advocates (KARA)’s post. Klik HERE voor KARA’s post.

Zuid Korea is het enige land van de wereld dat honden fokt voor vleesconsumptie!
-Er zijn op zijn minst 2.862 hondenvlees fokkerijen in Zuid Korea, welke 781.740 honden fokken voor menselijke consumptie.
-Er zijn op grote schaal 422 hondenfokkerijen met meer dan 500 honden.
-Een jaarlijks gemiddelde van alleen maar 3,64 hondenfokkerijen wordt door de plaatselijke overheid geïnspecteerd.
-Er is behoefte bij de publieke opinie om in overeenstemming de hondenvlees fokkerijen trapsgewijs te sluiten.

In een tijdperk waar 10 miljoen Koreanen hun huizen delen met gezelschapsdieren, wordt meer dan 1 miljoen honden jaarlijks geslacht in 3.000 van “ ‘s werelds enige hondenvlees fokkerijen”.

Het zou niet overdreven zijn om deze hondenvlees fokkerijen “slachterijen van gezelschapsdieren” te noemen.

Deze statistieken kunnen echter laag uitvallen omdat zowel het fokken milieu en het proces van slachten ongereguleerd zijn.

Terwijl hondenvlees consumptie nog steeds bestaat in landen zoals China en Vietnam, is Zuid Korea het enige land dat hondenfokkerijen heeft waar voortdurend honden gefokt worden en waar meer dan 1000 grote fokkerijen actief zijn op het gebied van hondenvlees bestemd voor menselijke consumptie. Deze dieren zijn levenslang veroordeeld gevangen te zitten in kleine opgehangen draadkooien alvorens ze geslacht en gegeten worden.

Om een beter inzicht te verkrijgen in het doen en laten van de hondenfokkerijen die opereren in de schaduw van onvoldoende regelgeving van de zijde der overheid, hebben de afgevaardigde Lee Jeong-Mi van de Justice Party en de groep voor dierenrechten Korea Animal Rights Advocates (KARA – hoofdbestuurder Im Soon-Lye) gegevens opgevraagd aan het Ministerie van Milieu met betrekking tot hondenfokkerijen om na te kunnen gaan of deze fokkerijen verslag uitbrengen over de verwerking van dierlijk mest en de desbetreffende uitgevoerde analyse daarvan.

Gebaseerd op deze gegevens, leidde KARA gedurende 10 maanden onderzoekingen ter plekke in proefzones inclusief Gyeonggi-do Gimpo en Yeoju, Gangwon-do Wonju, Gyeongsangbuk-do Gimcheon, sinds begin Augustus 2016 inspecteerde het de toestanden waaronder het fokken plaats vindt alsmede de situatie van de mestverwerking in deze hondenfokkerijen.
Het gevolg was dat er vastgesteld werd dat er in Zuid Korea minstens 2.862 hondenfokkerijen van meer dan 60 vierkante meter zijn en dus verplicht zijn om verslag uit te brengen over de mestverwerking in deze faciliteiten.

Minstens 781.740 honden werden gefokt in deze hondenfokkerijen met een gemiddelde van 273 honden per fokkerij.

Er zal een aanzienlijke toename te zien zijn in het totale aantal van hondenfokkerijen als de niet- aangegeven kleine tot middelgrote hondenfokkerijen met minder dan 60 vierkante meter alsmede de fokkerijen in bergachtige gebieden en op afgelegen plekken in het totaal mee worden opgenomen.

Rekening houdend met hondenfokkerijen die niet in de statistieken zijn opgenomen, wordt er geschat dat er meer dan 1 miljoen honden jaarlijks worden verspreid voor menselijke consumptie.

Elk jaar sterven in de dierenasielen van het land ongeveer 32.000 verloren of achtergelaten huisdieren of worden geeuthanaseerd die niet met hun families kunnen worden herenigd.Dit is een gemiddelde van 88 huisdieren per dag! In vergelijking met het geschatte aantal van 2.740 honden die elke dag voor menselijke consumptie worden geslacht in de hondenfokkerijen.
Het aantal honden welke voor menselijke consumptie worden geslacht is 30 keer groter dan het aantal verloren of achtergelaten honden die in dierenasielen omkomen!

Aangezien er geen slachterijen met vergunning bestaan, zoals die wel bestaan voor koeien en varkens, vindt het grootste deel van het slachten van honden in individuele hondenfokkerijen plaats. Er wordt ervan uitgegaan dat de honden direct in de fokkerijen geslacht worden of in slachterijen welke “werkplaats” worden genoemd en daarna als voedsel verdeeld worden.

Bij het vaststellen van het aantal hondenfokkerijen, blijkt dat de provincie Gyeonggi-do over een overweldigend aantal van 744 fokkerijen beschikt, wat 26% uitmaakt van het totale aantal aanwezige hondenfokkerijen in het land, gevolgd door de provincies: ▲Gyeongsangbuk-do (396 fokkerijen, 13.8%)▲Chungcheongbuk-do (379 fokkerijen, 13.2%), ▲Chungcheongnam-do (372 fokkerijen, 13%) en▲Jeollanam-do (197 fokkerijen, 6.9%).

De hondenfokkerijen zijn in de Gyeonggi-do provincie geconcentreerd in Yeoju, Pocheon en Icheon, terwijl de concentratie in de Gyeongsangbuk-do provincie zich hoofdzakelijk in Gimcheon,Gyeongju,Seongju en Andong bevindt en die van de Chungcheongbuk-do provincie in Chungju en Eumseong.

Het gerapporteerde aantal gefokte honden in deze fokkerijen geeft een duidelijk overzicht van de rangschikking van de betrokken provincies: de Gyeonggi-do provincie bekleedt met ruime afstand de eerste plaats, namelijk 221.504 honden wat 28,3% betekent van het totale aantal gefokte honden, gevolgd door de provincies ▲Chungcheongbuk-do (125.052, 16%), ▲Chungcheongnam-do (99.900, 12.8%), ▲Gyeongsangbuk-do (94.434, 12.1%) en ▲Jeollanam-do (63.537, 8.1%).

KARA dog farm survey map_translation

De verdeling van het gemiddelde aantal gefokte honden in hondenfokkerijen ziet er per provincie respectievelijk als volgt uit: Chungcheongbuk-do 330, Jeollanam-do 323, Jeollabuk-do 305, Jeju-do 301, Gyeonggi-do 297,7 en Sejong 273,7 , allen hoger dan het landelijke gemiddelde van 273.

Er zijn landelijk meer dan 77 hondenfokkerijen (2,7%) bezig die elk meer dan 1.000 honden fokken!

Gezien het feit dat de honden zonder enige controle worden gefokt en vanwege het feit dat het aantal gerapporteerde honden onnauwkeurig is, schat men dat er 422 hondenfokkerijen in Korea bezig zijn indien de “bedrijven” die meer dan 500 honden fokken aan deze “statistiek”worden toegevoegd.

De aangemelde aantallen van hondenfokkerijen met meer dan 1.000 honden zijn als volgt:
Chungcheongbuk-do (21), Gyeonggi-do (18), Jeollabuk-do (11) en Chungcheongnam-do (10)
Het gerapporteerde aantal van fokkerijen met meer dan 500 honden waren in de orde van Gyeonggi-do (139), Chungcheongbuk-do (65), Chungcheongnam-do (49), Gyeongsangbuk-do (45) en Jeollanam-do (43).

De aangemelde grote hondenfokkerijen met meer dan 500 honden zijn goed voor 14,7% van het totale aantal fokkerijen en het aantal honden in deze fokkerijen maken 40,5% van het totaal uit.

Dit is overduidelijk een model van fokkerijen van gezelschapsdieren die nergens in de wereld te vinden is.

Het hondenfokkerij milieu

In alle fokkerijen werden de honden in kleine opgehangen kooien vastgehouden waarin de voeten van deze dieren alsmede de gehele poten van de puppies door de vloeren van stalen netten staken. Urine en ontlasting vielen door de gaten en stapelde zich op de grond onder de kooien.
Zelfs bij temperaturen van boven 30 graden Celsius (86 Fahrenheit) hadden geen van de 20 hondenfokkerijen die wij bezochten water in de kooien.

Wij zagen honden wreed opgesloten in kooien die nauwer zijn dan de lengte van hun lichamen, waardoor ze gedwongen zijn altijd in dezelfde richting te staan zonder zich ook maar te kunnen uitrekken.

In hedentendaagse tijden van 10 miljoen gezelschapsdieren en vanwege het feit dat de noodzaak tot bescherming van de dieren steeds meer geaccepteerd wordt, moet de regelgeving voor het fokken van gezelschapsdieren met registratie-eisen worden versterkt. Nu vindt er nog steeds een wijdverspreide dierenmishandeling plaats welke routinematig op gezelschapsdieren in deze hondenvleesfokkerijen worden gepleegd.

De Staat van het Overheidsbeheer van hondenfokkerijen .

In deze hondenvleesfokkerijen worden mindestens 1 miljoen honden voor de slacht gefokt en vetgemest, maar het Overheidsbeheer heeft alleen maar betrekking op de inspectie van mestverwerking.

De verwijderingsmethoden aangemeld door de fokkerijen op landelijk niveau gaf volgend resultaat te zien: Van de 2.862 hondenvleesfokkerijen; 2.518 fokkerijen gebruikten de ontlasting van de honden voor bemestingsdoeleinden; 133 verwijderde de mest via openbare methoden; 28 mestverwerking via Boerenbond; 183 fokkerijen gaven geen antwoord.

Bemesting was de hoogste aanpak van mestverwerking / verwijdering, namelijk 99%, maar naar alle waarschijnlijkheid ligt deze zaak in werkelijkheid heel anders namelijk dat de ontlasting zich onder de kooien ophoopt, daardoor insecten aantrekt alsmede stank veroorzaakt en dat het tevens in de grond sijpelt.

Bijvoorbeeld , een fokkerij in Yeoju melde bemesting aan als mestverwerkingsmethode, maar het onderzoek van KARA in 2017 gaf duidelijk aan dat de mest aan het verrotten was, vloeibaar werd en in de grond sijpelde.

Gedurende de inspectie in 2015, werd deze fokkerij echter niet door de Gemeenteraad van Yeoju voor schending aangeklaagd.

Daarom is het hoogst twijfelachtig dat de hondenfokkerijen de mestverwerking volgens de door hen aangemelde methode doorvoeren.

Het aantal strafmaatregelen voor hondenvleesfokkerijen was slechts 357 keer voor de jaren vanaf 2010 tot en met 2016 ① 135 keer strafmaatregelen ② 190 keer verplicht aanmelden ③26 keer verplicht aanmelden en strafmaatregelen ④ 6 keer verplichte opleiding.

In dezelfde periode werden van 148 hondenfokkerijen geëist een rapport in te dienen met betrekking tot hun mestverwerkings faciliteiten, helaas gaven zij geen gehoor aan deze eis!
Er is een grote kloof tussen deze cijfers en het gebrek aan mestverwerkings faciliteiten die wij in werkelijkheid zagen.

In de afgelopen zeven jaar werd een totaal van 5.758 inspecties aan 3.411 hondenfokkerijen doorgevoerd, van deze 3.411 hondenfokkerijen waren er 2.826 hondenvleesfokkerijen en 549 non-hondenvleesfokkerijen. Het totale aantal schendingen gemaakt door de geïnspecteerde fokkerijen bedroeg 750 (13%).

Dit betekent dat een gemiddelde van 823 faciliteiten jaarlijks geïnspecteerd werden.
Voor de grote fokkerijen met meer dan 1000 honden werden gedurende 95 inspecties 15 gevallen van overtredingen vastgesteld, waaruit blijkt dat hoe groter de fokkerijen des te hoger de graad van geweld (15,8%).

Met name in 2016 bereikte de graad van geweld gepleegd in meer dan 1000 hondenfokkerijen het schrikbarende percentage van 47,1% (17 inspecties, 8 overtredingen)
Aangezien er in Korea totaal 226 steden / provincies / districten (75 steden, 82 provincies, 69 districten) zijn, betekent dit dat elke stad / provincie / regeringsdistrict slechts een jaarlijks gemiddelde van 3,64 hondenfokkerijen inspecteerde. Daarom is het geenszins overdreven te vermelden dat momenteel de controle door de overheid van mestverwerkings faciliteiten voor hondenfokkerijen als niet-bestaand beschouwd moet worden.

Behoefte aan publieke opinie voor de geleidelijke sluiting van hondenfokkerijen.

De proliferatie van hondenvlees fokkerijen gecombineerd met de nalatigheid van de Zuid-Koreaanse regering heeft geleid tot oprichting van hondenfokkerijen op industriële basis. Het heeft een realiteit gecreëerd waarin honden die niet anders zijn dan onze gezelschapsdieren op beestachtige wijze worden omgebracht , gemiddeld 2.740 per dag.

De regering moet nauwkeurig inzicht krijgen in de toestand van de hondenfokkerijen welke zonder enig management systeem totaal verwaarloosd zijn. Door inzicht te krijgen kan eindelijk een begin worden gemaakt dat de hondenfokkerijen hun verantwoording afleggen om de dieren te beschermen door het uitvoeren van dieren beschermende inspecties op de plaatsen waar het probleem het grootst is.

Omdat honden niet geschikt zijn voor massa-fokkerij, is grootschalige fokkerij op zich dierenmishandeling.

Om een duurzame samenleving te creëren waarin mensen en dieren naast elkaar bestaan, is het noodzakelijk om een nieuwe cultuur te creëren geschikt voor het huidige tijdperk waarin 10 miljoen huisdieren leven.

Hiertoe is het noodzakelijk om openlijke discussies aan te gaan met als doel het geleidelijk sluiten van hondenfokkerijen waarin dierenmishandeling diep geworteld is. Dit publieke debat moet binnen een redelijke termijn verlopen.

In aanvulling op dit onderzoek over de huidige stand van de hondenfokkerijen, hebben de afgevaardigde Lee Jeong-Mi en KARA zich voorgenomen het resultaat te onthullen van het onderzoek naar het milieu van het fokken in deze hondenfokkerijen welke begin juli plaatsvind.
Wij hopen oprecht dat de pers conferentie van vandaag het beginpunt zal zijn van een publiek debat over het geleidelijk sluiten van de hondenfokkerijen.

KARA Press Conf on dog farm survey

Juni 22, 2017
Afgevaardigde Jeong-Mi Lee, Korea Animal Rights Advocates (KARA)

Klik HERE Om het Engelse artikel te lezen gepubliceerd door The Korea Bizwire, “Over 1 Million Dogs Being Raised for Food in Appalling Conditions”.

Leave a Reply

Follow by Email
YouTube
Pinterest
Pinterest
fb-share-icon
WhatsApp
Reddit